Veľkoobchodné podmienky

Všeobecné veľkoobchodné podmienky predaja tovaru pri uzatváraní zmlúv na diaľku v internetovom obchode

www.black.sk

platné od 01.07.2022 

 

 1. Definícia pojmov

1.1. „Predávajúci“ sa rozumie spoločnosť OPTIMISED SOLUTIONS, s. r. o., so sídlom Živnostenská 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko, identifikačné číslo 51 057 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 61034/B, oddiel Sro,
1.2. „E-shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.black.sk,
1.3.„Kupujúci“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom E-shopu odoslala Predávajúcemu objednávku,
1.4. „Zmluva“ – kúpna zmluva o predaji tovaru na internetovom obchode uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim. K uzavretiu Zmluvy dochádza potvrdením objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.

 

 1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky predaja:
2.1. produktov Predávajúceho E-shope a sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzatváraných medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
2.2. Každý Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými veľkoobchodnými podmienkami, a to ešte pred odoslaním objednávky. Zadaním objednávky Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými veľkoobchodnými podmienkami.
2.3. Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely uplatnenia práv, vrátane uplatnenia reklamácie, podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:
Predávajúci: OPTIMISED SOLUTION, s. r. o.
Sídlo: Živnostenská 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Adresa pre vrátenie tovaru: Gorkého 15, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Telefónne číslo: 0908 396 678
E-mailová adresa: ahoj@black.xyz


Dokument na vrátenie tovaru
Reklamačný list
 
 1. Objednávka a uzavretie Zmluvy

  3.1. Predávajúci ponúka tovar uvedený v E-shope. Kupujúci si môže ponúkaný tovar objednať prostredníctvom E-shopu. Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim uzatvoriť Zmluvu.
  3.2. Kupujúci objednáva tovar elektronicky – kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ a následne riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý odošle Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri objednaní tovaru uvádzať pravdivé a úplné údaje.
  3.3. Kupujúci odošle objednávku stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.
  3.4. Bezodkladne po zadaní objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu prijatie objednávky.
  3.5. Predávajúci bezprostredne pred odoslaním tovaru informuje Kupujúceho výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie o (i) hlavných vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby, (ii) celkovej cene vrátane všetkých daní, nákladov ako aj poplatkov za dopravu, (iii) dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o zmluvu na dobu určitú, a (iv) minimálnej dĺžke trvania záväzkov Kupujúceho.
  3.6. Pri predaji tovaru je každá ponuka limitovaná množstvom tovaru, ktorý má Predávajúci k dispozícii. Po potvrdení objednávky je Predávajúci oprávnený oznámiť Kupujúcemu, že tovar je vypredaný; takéto oznámenie sa považuje za odstúpenie od Zmluvy zo strany Predávajúceho.

 

 1. Platobné podmienky a dodacie podmienky

  4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu cenu uvedenú v E-shope pri konkrétnom tovare. Konečná cena je uvedená v sume bez DPH a bez nákladov na dopravu. Konečná cena vrátane nákladov na dopravu a príslušných daní a poplatkov bude Kupujúcemu vyobrazená v sumáre objednávky pred odoslaním tovaru a bude uvedená aj v potvrdení o prijatí objednávky.
  4.2. Prípadné akciové zľavy platia len pre tovar výslovne označený v akciovej ponuke Predávajúceho, a to len do vypredania zásob takéhoto tovaru.
  4.3. Kupujúci si zvolí jeden z nasledovných spôsobov platenia ceny tovaru:
 • online platobnou kartou,
 • platbou na faktúru (možnou po schválení Predávajúcim)
4.4. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Kupujúcemu tovar tým, že ho odošle prostredníctvom Kupujúcim vybraného prepravcu na miesto dodania uvedené v objednávke Kupujúceho.
4.5. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar v lehote závislej od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho, pričom obvyklá lehota dodania je do 30 (tridsať) pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že táto lehota je len orientačná a nezáväzná.
4.6. Predávajúci dodáva tovar na území členských štátov Európskej únie.
4.7. Pre dodávku tovaru do zahraničia dohodne Predávajúci s Kupujúcim osobitné dodacie podmienky.
4.8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste uvedenom v objednávke. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný dôkladne skontrolovať tovar aj jeho obal a potvrdiť svojim podpisom prevzatie tovaru. Ak Kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný oznámiť to prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný vyhotoviť s prepravcom záznam o poškodení tovaru.

 

 1. Reklamácie

  5.1. Kupujúci je povinný uplatniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie najneskôr pri predložení Reklamačného formuláru, ktorého vzor je dostupný na stránke E-shopu v sekcii Reklamačný poriadok.
  5.2. Ďalšie informácie o postupoch vybavovania reklamácií tovaru, vrátane informácií o nárokoch Kupujúceho upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho dostupný na webovej stránke Eshopu v sekcii Reklamačný poriadok.

 

 1. Právo odstúpiť od Zmluvy

6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 7 dní od prevzatia tovaru. Lehota 7 dní sa počíta odo dňa:
 • prevzatia všetkých častí objednaného tovaru Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu,
 • prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade, ak sa tovar dodáva oddelene.
6.2. Právo odstúpiť od Zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné:
6.2.1. na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.
6.3. Právo odstúpiť od Zmluvy môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom jednoznačne formulovaného vyhlásenia odstúpiť od Zmluvy na adrese uvedenej v článku 2.3. Spotrebiteľ môže pri odstúpení od Zmluvy použiť tento dokument.
6.4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
6.5. Ak Kupujúci využije právo na odstúpenie od Zmluvy, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na vrátenie platieb využije Predávajúci rovnaký spôsob, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
6.6. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
6.7. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru.
6.8. V prípade ak je predmetom Zmluvy na diaľku poskytovanie služieb a Kupujúci odstúpi od Zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.

 

 1. Riešenie sporov

7.1.Kupujúci má právo:
 • obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva,
 • ​podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
7.2. Orgánom dozoru a jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27. Kupujúci môže podať návrh na riešenie sporov s využitím online platformy, ktorá je dostupná na nasledujúcom webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 1. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8.2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 01.07.2022.
Ste firma a chcete:
 • - veľkoobchodné ceny ihneď po prihlásení
 • - osobnú starostlivosť našich obchodných zástupcov
 • - možnosť nákupu na faktúru so splatnosťou

Ste plátca DPH?

Neviem heslo.